soft skill

Soft Skills คืออะไร

soft skills คือ ทักษะทางสังคม ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญที่ช่วยให้การทำงานร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทักษะ Soft Skills ก็มีหลายอย่างด้วยกัน ยกตัวอย่างเช่น ความสามารถในการจัดการอารมณ์ การทำงานร่วมกันกับผู้อื่น การติดต่อสื่อสารหรือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และอื่นๆ อีกมากมาย

Hard Skills กับ Soft Skills ต่างกันอย่างไร

นอกจากคำว่า soft skills แล้ว อีกคำหนึ่งที่ตีคู่มาพร้อมกัน นั่นคือคำว่า Hard Skills เชื่อว่าหลายๆ คนคงจะเคยได้ยินคำนี้กันมาบ้างแล้ว ซึ่งคำๆ นี้มีมาก่อน Soft Skills อีกด้วย แล้วทั้งสองคำนี้แตกต่างกันอย่างไรล่ะ

Hard Skills คือ ความรู้ในวิชาชีพ เป็นทักษะด้านการทำงานหรือความรู้เรื่องของเทคนิค ซึ่งเป็นทักษะที่ใช้ในการทำงานโดยตรง เช่น การใช้เครื่องมือ การใช้เครื่องจักร เป็นต้น เป็นทักษะที่ได้มาจากการศึกษา การอบรมหรือการฝึกฝนในการทำงานจริงๆ เป็นต้น ซึ่งทักษะนี้สามารถวัดผลได้ง่ายและสามารถวัดออกมาได้เป็นตัวเลขได้ เช่น คะแนน เกรดหรือใบรับรอง เป็นต้น ส่วน soft skills คือ ความรู้ทางด้านสังคม ซึ่งไม่ใช่ทักษะที่เกี่ยวกับการทำงานโดยตรง แต่เป็นทักษะที่ช่วยเอื้ออำนวยให้เราสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นทักษะที่วัดผลได้ยากมาก ไม่สามารถวัดออกมาเป็นตัวเลขเหมือนกับ Hard Skills ได้

ทำไมต้องมี Soft Skills

soft skills นับว่าเป็นทักษะที่สำคัญที่ทุกคนจำเป็นต้องมีในยุคนี้ แล้ว soft skills สำคัญต่อชีวิตเราอย่างไร ทำไมต้องมีติดตัวไว้

  1. วิถีการทำงานสมัยใหม่เน้นการติดต่อสื่อสารที่ดีในการทำงานร่วมกัน
  2. คนที่มี Hard Skills แต่ขาด Soft Skills ยากที่จะประสบความสำเร็จในการทำงาน

วิถีการทำงานสมัยใหม่เน้นการติดต่อสื่อสารที่ดีในการทำงานร่วมกัน

ในอดีตนั้นเป็นยุคของการทำอุตสาหกรรม สิ่งที่ทุกคนให้ความสำคัญนั่น คือ Hard Skills ซึ่งเป็นทักษะในการทำงานหรือการผลิตสินค้าเป็นหลัก แต่ในปัจจุบันยุคสมัยได้เปลี่ยนไปแล้ว โดยยุคนี้เป็นยุคแห่งการสื่อสารสารสนเทศ ดังนั้นสิ่งที่ทุกคนให้ความสำคัญในยุคนี้ คือ soft skills นั่นเอง เพราะว่าเราไม่สามารถทำงานเพียงคนเดียวได้ จำเป็นต้องติดต่อสื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานเสมอ เพื่อให้สามารถทำงานกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นและงานนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นทักษะ soft skills จึงจำเป็นมากในยุคนี้

คนที่มี Hard Skills แต่ขาด Soft Skills ยากที่จะประสบความสำเร็จในการทำงาน

ปัจจุบันนี้การมีความชำนาญแค่ Hard Skills อย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพออีกต่อไปแล้ว ทุกอาชีพจำเป็นที่จะต้องมีทักษะ Soft skill เข้ามาเป็นส่วนสำคัญเพื่อให้การทำงานประสบความสำเร็จ ยกตัวอย่างผู้ที่ทำงานอยู่ในตำแหน่งผู้บริหาร จะเก่งหรือเชี่ยวชาญเฉพาะงานของตัวเองเพียงอย่างเดียวก็คงไม่ได้จะต้องมีทักษะภาวะผู้นำ ทักษะการฟังและ การสื่อสาร ที่ดี, มีความรับผิดชอบ, กล้าตัดสินใจ, มีความสามารถในการสร้างแรงจูงใจให้แก่ทีมที่ทำงานร่วมกันและรู้จักใช้คนให้เหมาะสมกับงานที่ทำ เป็นต้น

Soft Skill

 

Soft Skills ทักษะสำคัญในยุคดิจิทัล

Soft Skills เป็นทักษะที่สำคัญมากที่ทุกคนจำเป็นต้องมีในยุคนี้ ซึ่งจริงๆ แล้ว Soft Skills ที่เราทุกคนจะต้องมีนั้นมีหลายข้อมาก แต่ในวันนี้เราจะขอยกตัวอย่างทักษะที่สำคัญและจำเป็นอย่างมากที่เราทุกคนควรจะต้องมีในยุค Digital Marketing เข้ามามีบทบาทอย่างมากนี้ 

1. Communication : ทักษะการสื่อสาร

ทักษะการสื่อสารไม่ว่าจะเป็น การให้สัมภาษณ์กับสื่อ การพรีเซนต์งาน การพูดบนเวที การเล่าเรื่อง หรือการสื่อสารกันในชีวิตประจำวันล้วนจำเป็นอย่างยิ่งและทักษะนี้ ไม่เพียงแต่สำคัญกับอาชีพที่นำเสนอการขายหรืออาชีพที่เป็นงาน การบริการ เพียงเท่านั้น แต่ยังสำคัญและจำเป็นกับทุกอาชีพ เพราะถ้าคุณมีทักษะในการสื่อสารดี จะทำให้เกิดความเข้าใจกันระหว่างผู้รับสารและผู้ส่งสาร ส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเอง

2.Creativity : ทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์

ทักษะนี้สำคัญมากทั้งต่อพนักงานและ ผู้ประกอบ การ ซึ่งในด้านพนักงานจะต้องมีความคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อทำให้สามารถแก้ปัญหาหรือพัฒนางานที่ทำอยู่ ให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมได้ ส่วนทางด้านผู้ประกอบการเองก็ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ ในการจัดการธุรกิจ ให้มีอะไรใหม่ๆ เกิดขึ้นในธุรกิจและทำให้ธุรกิจมีความแตกต่าง เพื่อให้มีความเหนือกว่าคู่แข่งทางตลาด ไม่ว่าจะเป็นช่องทางในการดำเนินธุรกิจใหม่ๆ เช่น การตลาดออนไลน์ เครื่องมือทางการตลาดใหม่ๆ เช่น LINE OA หรือจะเป็นระบบ CRM เป็นต้น

3.Flexibility and Adaptability : ทักษะความยืดหยุ่นและปรับตัว

เราทุกคนคงจะเคยได้ยินคำว่า เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม ซึ่งคำๆ นี้ยังสามารถใช้ได้ในยุคปัจจุบัน เพราะเมื่อคุณมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในชีวิต ไม่ว่าจะเป็น การย้ายที่อยู่ การย้ายโรงเรียนใหม่หรือย้ายที่ทำงานใหม่ คุณจำเป็นต้องทำตัวให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมใหม่ที่เข้าไปอยู่ โดยเอาตัวเองเข้าไปเป็นหนึ่งในนั้นให้ได้และไม่ปฏิเสธที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ซึ่งถ้าคุณมีทักษะนี้ติดตัว คุณก็จะสามารถปรับตัวตามสภาพแวดล้อมใหม่ที่ต้องประสพและทำให้สามารถอยู่รอดได้

4.Teamwork and Collaboration : ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น

ถึงแม้ว่าคุณจะมีความเชี่ยวชาญด้าน Hard Skills หรือทำงานเก่งแค่ไหน แต่หากคุณทำงานร่วมกับผู้อื่นไม่ได้ ก็จะส่งผลให้การทำงานไม่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสร้างปัญหามากมายตามมาจากการที่คุณเข้ากับผู้อื่นไม่ได้อีกด้วย ดังนั้นทักษะการทำงานร่วมกันกับผู้อื่นจึงจำเป็นอย่างมาก

5.Leadership : ทักษะการเป็นผู้นำ

ทักษะนี้ จำเป็นและสำคัญมากโดยเฉพาะผู้ที่ทำงานในตำแหน่งระดับสูง เช่น ผู้บริหารหรือผู้จัดการ เป็นต้น เพราะถ้าบุคคลในระดับสูงเหล่านี้ไม่มีทักษะการเป็นผู้นำ ก็จะไม่สามารถควบคุม สั่งการพนักงานและไม่สามารถนำพาธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้

6.Time Management : ทักษะการบริหารจัดการเวลา

ในยุคปัจจุบันที่คนเรานั้นใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบและต้องแข่งกับเวลาแบบนี้ทักษะการบริหารจัดการเวลาจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก ควรจะรู้จักจัดลำดับความสำคัญเป็น เรื่องไหนทำก่อนหรือเรื่องไหนทำทีหลัง เพื่อให้เป้าหมายสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ อีกทั้งคนที่มีความสามารถในการจัดการเวลาเป็นจะทำให้มีความสุขในการในการใช้วิตและมีประสิทธิภาพในการทำงานด้วยเช่นกัน

7.Negotiation and Persuasion : ทักษะการโน้มน้าวและต่อรอง

ทักษะนี้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่งานบริการหรือพนักงานขายเท่านั้น แต่เป็นทักษะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ทุกคนและทุกอาชีพจำเป็นต้องมี โดยเฉพาะผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจต่างๆ ที่ต้องต่อรอง เจรจากับคู่ค้าหรือซัพพลายเออร์ หรือการพูดโน้มน้าวใจเพื่อให้ลูกค้าคล้อยตามจนเกิดการซื้อสินค้า ซึ่งแน่นอนว่าถ้าหากคุณมีกลยุทธ์ในการพูดต่อรองหรือโน้มน้าวที่ดีเยี่ยม ทำให้คุณประสบความสำเร็จในธุรกิจอย่างแน่นอน

สรุป Soft Skills

Soft Skills ถือได้ว่าเป็นทักษะที่สำคัญ ที่คนในยุคนี้จำเป็นต้องมีและเป็นทักษะที่เราทุกคนสามารถฝึกฝนกันได้ ซึ่งทักษะทั้ง 7 ทักษะที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ถือว่าเป็นทักษะ Soft Skills ที่ควรฝึกฝนและจำเป็นต้องมี เพราะ Soft Skills ถือได้ว่าเป็นกุญแจสำคัญที่นำคุณไปสู่ความสำเรร็จ ไม่ว่าคุณจะทำงานอะไรหรือคุณจะอยู่ในสายงานไหน ซึ่งหากใครที่มี Soft Skills เหล่านี้ติดตัวก็ถือเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับตัวเองและจะทำให้คุณสามารถจัดการกับปัญหาต่างๆ ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว 

 

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายคุกกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า